Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto) Do ustalenia
Razem (brutto)

 § 1 Definicje 

Remar – operator serwisu internetowego Sklep Remar - Mariusz Botor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa – ‘REMAR’ Botor Mariusz z siedzibą przy ulicy Katowickiej 57, 41 – 600 Świętochłowice, (adres do korespondencji ul. Katowicka 59, 41 – 600 Świętochłowice) NIP 6270004991, REGON 27250887, telefon 32 770 36 90, adres poczty elektronicznej - remar@remar.com.pl

Serwis – serwis internetowy Sklep Remar

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego Sklep Remar

Produkt – produkty dostępne na serwisie internetowym Sklep Remar

Strony - oznaczają Remar oraz Klienta,

Nadruk - wzór graficzny lub zdjęcie wybrane przez Klienta spośród wzorów graficznych i zdjęć udostępnionych w Serwisie lub wzór graficzny lub zdjęcie samodzielnie wykonane lub/i dostarczone Remar przez Klienta, które może być nadrukowane na Produkt.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub potwierdzenia zamówienia  (dla Klientów posiadających konto w Serwisie) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Remar..

§ 2 Postanowienia wstępne

Postanowienia niniejszego regulaminu w szczególności określają zasady korzystania przez Klienta z serwisu, zawierania umów pomiędzy Klientem a Remar, procedurę zawierania umowy oraz składania zamówienia, zasady płatności oraz dostawy, procedurę reklamacyjną oraz prawo Klienta do odstąpienia od umowy.

Składając zamówienie ze pośrednictwem Serwisu Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin.

Ustala się następujące wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu i składania zamówień:

a) komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Powyższe nie wyklucza możliwości złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną lub pisemną, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji musi zostać potwierdzone przez Remar.

4. Przeglądanie towarów umieszczonych na Serwisie nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta wymaga rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub wypełnienia formularza zamówienia.

Do realizacji zamówienia konieczne jest potwierdzenie przez klienta zapoznania się z regulaminem i jego akceptacja  oraz potwierdzenie informacji o ochronie danych osobowych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Informacje o Produktach dostępnych w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., nr 121 ze zm.)

6. Ceny Produktów podane są w polskiej walucie oraz wskazane są każdorazowo przy produkcie i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają jednak kosztów przesyłki/transportu, który zależą od sposobu dostawy wybranego przez Klienta. Ponadto ogólna wartość zamówienia, łącznie z kosztami dostawy podawana jest do informacji Klienta przy składaniu zamówienia[MP2] / w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

7. Remar uprawniony jest do bieżącego zmieniania cen Produktów, jednak zmiana ceny Produktu nie wpływa na cenę zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

8. Remar zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana regulaminu będzie skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostępnienia go w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie  będzie jednak skuteczna w stosunku do zamówień złożonych przed wejściem w życie 

nowego regulaminu.

9. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

10. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, które miałyby zostać wykorzystane do wykonania zdobienia bądź nadruku.

11. Prawa autorskie do Serwisu oraz zawartych w nim treści należą do Remar.

12. Remar w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta, jak i awarią systemu.

 

§ 3 Informacja o Produktach

Produkty oferowane przez Remar w Serwisie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są wykonywane wyłącznie na zamówienie Klienta.

Fakt dostępności produktu w Serwisie nie stanowi jednocześnie gwarancji dostępności produktu w sprzedaży. Zamówienie złożone przez Klienta będzie każdorazowo potwierdzane przez Remar na zasadach określonych w dalszej części regulaminu. 

W serwisie w szczególności dostępne są następujące produkty:

koszulki z nadrukami;

kubki  z nadrukami;

poduszki  z nadrukami;

inne – jeżeli zostały umieszczone w Serwisie.

Nadruki na Produktach wykonywane są w wybranej przez Klienta technice, o ile przy jej zastosowaniu jest możliwe przeniesienie wybranego zdjęcia lub grafiki na Produkt. Jeżeli Produkt dostępny w Serwisie posiada już Nadruk lub Zdjęcie przy produkcie widnieje informacja o technice nadruku jaką Nadruk może zostać naniesiony na Produkt. Remar nanosi zdjęcia lub grafiki na Produkt za pomocą następujących technik:

Naniesienie nadruku na koszulkę:

       i. Sitodruk

      ii. Termotransfer (inaczej termonadruk)

     iii. Haft

     iv. Flex

     v. Flock

    vi. nadruk cyfrowy

   vii. sublimacja

naniesienie nadruku na poduszkę:

      i. sitodruk

     ii. Termotransfer (inaczej termonadruk)

     iii. haft

     iv. Flex

      v. Flock

     vi. nadruk cyfrowy

    vii. Sublimacja

naniesienie nadruku na kubek:

      i. termotransfer

      ii. grawerowanie laserowe

      iii. sublimacja 

Klient powinien być świadomy, iż indywidualne ustawienia komputera i monitora mogą wpływać na różnicę pomiędzy wyglądem Produktu na monitorze komputera a wyglądem rzeczywistym Produktu, za co Remar nie ponosi odpowiedzialności.

Na Produktach oferowanych przez Remar umieszczona jest informacja o sposobie konserwacji Produktu, który pozwoli na zapewnienie jego maksymalnej trwałości (zasady prania, czyszczenia czy mycia Produktu).

Majątkowe prawa autorskie do wszystkich Produktów oferowanych w serwisie należą do Remar i podlegają ochronie, wobec czego zabronione jest kopiowanie, korzystanie, zwielokrotnianie czy jakiekolwiek inne korzystanie z Produktów czy ich urywków bez zgody Remar.

Jeżeli Klient przekazuje Remar Nadruk celem naniesienia go na oferowany przez Remar Produkt jednocześnie:

Oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Nadruku, a Nadruk nie narusza obowiązującego prawa, autorskich praw majątkowych ani osobistych oraz dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku) osób trzecich ani dobrych obyczajów;

Udziela Remar nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Nadruku w celach niezbędnych do realizacji umowy, przy czym za udzielenie licencji Klientowi nie należy się wynagrodzenie;

Zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Remar z tego roszczeń osób trzecich skierowanych w stosunku do Remar w związku z naruszeniem przez Nadruk obowiązującego prawa, autorskich praw majątkowych lub osobistych oraz dóbr osobistych (w tym prawa do wizerunku) osób trzecich bądź dobrych obyczajów w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie Remar na pierwsze wezwanie Remar.

Oferowane przez Remar Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub inny podmiot, w takim wypadku to do Klienta należy wybór czy w postępowaniu reklamacyjnym powoływać się będzie na gwarancję czy rękojmię. Przy czym w razie skorzystania z gwarancji Remar przekaże reklamację do rozpatrzenia przez producenta lub inny podmiot udzielający gwarancji.

Remar nie udziela dodatkowych gwarancji na Produkty. Produkty wytwarzane przez Remar objęte są rękojmią w okresie 30 dni od dnia wydania Klientowi zamówionego produktu.

 

§ 4 Zawarcie umowy

Do zawarcia umowy pomiędzy Remar a Klientem dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie Zamówienia przez Remar.

Klient podczas przeglądania Produktów dostępnych w Serwisie może kliknąć przycisk „dodaj produkt do koszyka”, po kliknięciu którego Produkt zostaje wybrany i umieszczony w koszyku. Klient może dodać dowolną liczbę Produktów.

Celem zamówienia Produktu ze swoim nadrukiem Klient dodaje do koszyka Produkt bez Nadruku oraz dołącza Nadruk w formie pliku jpg. tif, cdr w jakości minimum 300 Dpi. Jeżeli format pliku,  bądź jego jakoś uniemożliwią naniesienie nadruku na produkt, Remar poinformuje o tym Klienta i wezwie go do przesłania Nadruku w prawidłowej formie.

Klient w każdej chwili ma dostęp do koszyka zakupów oraz może dodawać i usuwać Produkty z koszyka. W zakładce „koszyk”  Klient będzie również mógł zapoznać się z wartością zamówionych Produktów oraz może wybrać sposób dostawy, zostanie również poinformowany o kosztach transportu oraz końcowej wartości zamówionych Produktów.

Jeżeli ilość oraz wartość Produktów w koszyku zgadza się z wolą Klienta, Klient powinien kliknąć przycisk „Potwierdź zakup”. Dla Klientów, którzy posiadają konto w Serwisie oraz składając zamówienie będą zalogowani w Serwisie kliknięcie „potwierdź zakup” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Dla osób nie zalogowanych kliknięcie  przycisku „potwierdź zakup” spowoduje przeniesienie do formularza zamówienia, w którym Klient powinien wypełnić wymagane pola. Po wypełnieniu wymaganych danych oraz ponownym kliknięciu przycisku „potwierdź zakup”  Zamówienie zostanie złożone.

Remar w terminie 2 dni roboczych prześle Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej przyjęcie Zamówienia do realizacji. Jeżeli w tym okresie Klient nie dostanie potwierdzenia, umowa nie zostaje zawarta, a Zamówienie zostaje anulowane. W przypadku potwierdzenia realizacji umowa zostaje zawarta.

W przesłanym przez Remar potwierdzeniu zamówienia podane zostaną dane do wykonania przelewu bankowego oraz kwota wynikająca ze złożonego Zamówienia.

Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Klient zobowiązany jest do uiszczenia kwoty w nim wskazanej na rachunek bankowy Remar w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania potwierdzenia. W przypadku przekroczenia tego terminu Zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość skorzystania z automatycznego serwisu PaYu.pl, lub płatności zwykłym przelewem bankowym.

Remar przystępuje do realizacji Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia uiszczenia zapłaty lub odnotowaniu wpłaty za dane Zamówienie na rachunku bankowym Remar.

Remar przekaże Zamówienie do wysyłki lub poinformuje Klienta o przygotowaniu Zamówienia do odbioru osobistego w terminie 3 dni roboczych od dnia przystąpienia do realizacji (za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Czas całkowitej realizacji Zamówienia jest zależny od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Zamówienia.

W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Remar poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Remar nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Remar nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Remar nie ponosi winy.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji Klienta ze złożonego Zamówienia po dokonaniu płatności, przy czym rezygnacja możliwa jest jedynie wtedy, jeżeli Remar nie przystąpił jeszcze do wykonania Zamówienia oraz potwierdził rezygnację za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie. Jeżeli Remar przystąpił już do realizacji Zamówienia poinformuje Klienta o koszcie rezygnacji z Zamówienia, w razie akceptacji kosztów rezygnacji przez Klienta Remar uzna, iż Klient zrezygnował z Zamówienia.

W razie rezygnacji Klienta z Zamówienia Remar w ciągu 14 dni zwróci Klientowi opłaty za  Zamówienie pomniejszone o koszty Rezygnacji.

Jeżeli pomimo przyjęcia Zamówienia do realizacji realizacja całości lub części Zamówienia nie będzie możliwa w ogóle lub w czasie wskazanym w Regulaminie Remar zaproponuje Klientowi możliwość:

a) rezygnacji z całości Zamówienia;

b) rezygnacji z części Zamówienia;

Podziału Zamówienia na części z oznaczeniem terminu realizacji każdej z części (Remar zaproponuje przy tym Klientowi rabat na złożone Zamówienie w wysokości 5 – 20 %)

Jeżeli Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia Remar dostarczy Klientowi Zamówienie w takim zakresie, w jakim zostało ono zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zaś uzna, iż Klient zrezygnował z Zamówienia.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne 

1. Jeżeli dostarczony Klientowi Produkt jest obciążony wadą fizyczną, przy czym za wadę fizyczną uważa się niezgodność dostarczonych produktów z umową lub wadą fizyczną, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

2. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: remar@remar.com.pl lub  pisemnie na adres: ul. Katowicka 59, 41 – 600 Świętochłowice.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Remar Klient powinien dostarczyć  reklamowany Produkt wraz z dowodem jego zakupu do siedziby Remar w Świętochłowicach ul. Katowicka 59.

4. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub adres siedziby Klienta,

b) określenie przedmiotu reklamacji,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty kwoty należnej Klientowi w razie uznania reklamacji

e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej celem ułatwienia kontaktu z Klientem

e) podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

5. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów określonych w ust. § 5 ust 4 Remar niezwłocznie informuje Klienta o konieczności jej uzupełnienia, a także – o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji – niezwłocznie wzywa reklamującego Klienta do uzupełnienia reklamacji, określając na to termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie ww. terminu reklamacje pozostawia się bez rozpoznania.

6. W wezwaniu Remar wskazuje konieczny zakres uzupełnienia reklamacji oraz pouczenie, że nieuzupełnienie reklamacji w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

9. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Remar niezwłocznie powiadamia reklamującego.

10. Remar zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

11. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Klienta Remar niezwłocznie usunie wadę, a jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe wymieni produkt na wolny od wad. Niezależnie od powyższego Klient może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Remar zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Klient zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu do reklamacji na własny koszt.  Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Remar wyśle produkt Klientowi na wskazany adres na własny koszt, bądź umożliwi Klientowi odbiór osobisty.

13. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może odebrać produkt na własny koszt w siedzibie Remar, bądź złożyć wniosek o przesłanie na jego koszt produktu na wskazany adres. Produkt zostanie wysłany jednak dopiero po przekazaniu przez Klienta środków pieniężnych na pokrycie kosztów przesyłki.

  

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (zgodnie art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta – tj  Dz.U. z 2014 roku poz. 827)

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy to w szczególności odbitek zdjęć, grafik, Produktów, na których zamieszczane są zdjęcia/grafiki na życzenie Klienta, Produktów przygotowanych na wymiar zgodnie z zamówieniem Klienta itp.);

2. Remar nie odbiera kierowanych do niego przesyłek za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

3. W przypadku nie wywiązania się Remar z zawartej umowy wytworzenia Produktu, Remar zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie późniejszego niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócenia konsumentowi wszystkich dokonane przez niego płatności, w tym kosztów dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Remar dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Remar informuje Klienta, że  dostępne w Serwisie Produkty to rzeczy nieprefabrykowane – wyprodukowane wyłącznie na życzenie Klienta.  

 

§ 7 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Remar danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu, w tym  dokonywania zakupów w Serwisie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Remar danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Ramar usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie.

2. Administratorem danych osobowych jest  Remar - Mariusz Botor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa – ‘REMAR’ Botor Mariusz z siedzibą przy ulicy Katowickiej 57 i 59 , 41 – 600 Świętochłowice, (adres do korespondencji ul. Katowicka 59, 41 – 600 Świętochłowice) NIP 6270004991, REGON 27250887.

3. Remar przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów. 

4. Remar przekazuje dane osobowe Klienta innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zamówienia

a) operatorom pocztowym i kurierom

b) bankom i operatorom bankowym w zakresie realizacji płatności

c) dostawcom systemów informatycznych

d) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Remar niezbędne do wykonania zawartej umowy takie jak usługi

księgowe, usługi prawne, dochodzenie należności

e) organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku i dotyczy Klientów, którzy złożyli Zamówienie po tym terminie.

2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Remar na stronie internetowej sklepu powiadamia o każdej zmianie regulaminu.

4. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Remar. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków gdy Klientem jest Konsument.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna Produktu zgodnie z Zamówieniem i na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w opisie Produktu.

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Remar nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które są następnie odczytywane przy połączeniu się przeglądarki internetowej (pliki „cookies”) w celu dostosowania

usług i treści do indywidualnych potrzeb Klienta oraz w celach statystycznych. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję zapisywania plików „cookies” co jednak znacznie utrudni korzystanie z Serwisu.

Uwaga: Remar podejmuje niezbędne starania, aby Regulamin odpowiadał wszelkim wymogom dotyczącym ochrony konsumentów. Jednak przepisy, jak i orzecznictwo sądowe i poglądy organów ochrony konsumentów ulegają zmianie. Dlatego, jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, a Klient jest konsumentem, przepis ten nie wiąże Klienta. W jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeśli zdaniem Klienta jakiś przepis Regulaminu narusza przepisy o ochronie konsumentów, należy poinformować o tym Remar poprzez zgłoszenie na adres email: remar@remar.com.pl; Usługodawca przeanalizuje problem i jeśli dojdzie do wniosku, iż tak jest w istocie, zobowiązuje się takie postanowienie usunąć.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat - Mariusz Botor prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa – ‘REMAR’ Botor Mariusz z siedzibą przy ulicy Katowickiej 57, 41 – 600 Świętochłowice, (adres do korespondencji ul. Katowicka 59, 41 – 600 Świętochłowice) NIP 6270004991, REGON 27250887, telefon 733 576 075, adres poczty elektronicznej - remar@remar.com.pl

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)____________________________________________ umowy dostawy następujących rzeczy(*)________________________________________ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  Adres konsumenta(-ów)

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data